Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych
My, SYSTHERM Chłodnictwo i klimatyzacja sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, SYSTHERM Technik sp. z o. o. z siedzibą w Poznani oraz SYSTHERM Danuta Gazińska sp. j. jesteśmy Współadministratorami Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy:

w celach marketingu bezpośredniego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust..1 lit..a RODO1):
w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art..6 ust..1 lit..b RODO);
w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art..6 ust..1 lit.b RODO);
w celach analitycznych [np.: lepszego doboru usług do klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
w celu personalizowania treści reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie (pliki cookie) tj. w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom stale z nami współpracującymi, naszym podwykonawcą lub firmą działającym na naszej zlecenie w celu wykonania umowy, albo zapewnienia ciągłości działania naszego przedsiębiorstwa (np. dostęp do danych może uzyskać informatyk, który serwisuje nam sprzęt komputerowy, na którym znajduje się korespondencja z Tobą, albo przewoźnik, który będzie dostarczał do Ciebie towar lub korespondencje).

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw.. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Twoje prawa:
Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/ Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: dane@systherm.pl zadzwoń pod numer: 618 507 512, lub udaj się do siedziby naszej spółki lub jednego z oddziałów.

Pamiętaj! Nie wszystkie dane możemy usunąć, nie wszystkie dane pozwalają też na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą (np. adres IP). Może się okazać, że spełnienie twojego żądania usunięcia danych lub przekazania informacji o przetwarzaniu nie będzie możliwe. W każdym przypadku zostaniesz poinformowany o takiej okoliczności w odpowiedzi na żądanie.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych koniecznych do zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia. Potrzebujemy informacji, które umożliwią nam Twoją identyfikację, stały kontakt, realizację zlecenia oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa prowadzonego przedsiębiorstwa, adres wykonania umowy, nr konta bankowego w przypadku konieczności rozliczeń, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL lub NIP, w pewnych wypadkach także nr i seria dowodu osobistego).

Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Nie zmienia to tego, że w każdej chwili możesz zażądać zaprzestania przetwarzania przez nas tych danych, które są przetwarzane na podstawie twojej zgody a nie związku z wykonywaniem umowy (przede wszystkim przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego).